Zenei nevelés, zenetanítás , speciális színes kotta módszer a sajátos nevelési igényű személyeknél

 

Zenei nevelés, zenetanítás , speciális színes kotta módszer a sajátos nevelési igényű személyeknél

A képzésre az itt letölthető jelentkezési lap visszaküldésével lehet regisztrálni.

Képzési tájékoztató letölthető itt.

 

(T--05-106/2012)

 

Továbbképzési pontérték:

30 pont

 

Időtartam:

30 óra

2014. május 10-11,

május 17-18.

 
 

Részvételi díj:

35. 000.- Ft

 

A képzés helyszíne:

Budapest, Lónyay u. 19. és Budapest, II. Szilfa utca 4. Pasaréti Ferences Alapítvány Háza (május 18-án)

 
 

 

A képzés célja:

 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, amin keresztül a résztvevők szakemberek megismerik a speciális színes kotta módszert, melynek segítségével ellátottaikat, értelmi képességüktől függetlenül képesek megtanítani a hangszeres együtt muzsikálásra.

 

KIKNEK AJÁNLJUK:

A képzést olyan szakembereknek ajánljuk, akik

- SNI személyekkel foglalkoznak / korai fejlesztés, iskolai, ill. iskolán kívüli oktatással, foglalkoztató intézmények /

- szociális területen dolgoznak / átmeneti otthon, szociális otthon, idősek otthona, idősek, demensek nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, gyermekotthon, hajléktalanok nappali ellátása /

- minden olyan területen dolgoznak, ahol a hagyományos zenetanítás MÉG vagy MÁR nem lehetséges / bölcsőde, óvoda, idősek otthona /

- zeneterapeutáknak, zenetanároknak

 

A képzés egységei:

 

-      általános gyógypedagógiai és zenei ismeretek

-      zenei nevelés fontossága, szerepe, zenei képesség fejlesztése

-      a Kodály módszer általános ismertetése, részterületei és alkalmazása a gyógypedagógiában

-      a színes kotta módszer általános ismertetése

-      a színes kotta módszer alkalmazási területei, kottaírás, szerkesztés, átiratok készítése

-      a módszer speciális hangszerei, elmélet és bemutató

-      a módszer tanításának gyakorlata különböző területeken

-      zongoratanítás a színes kotta módszerrel

-      gyakorlati foglalkozások: kottaírás, hangszeres játék

-      „A zene mindenkié” Egyesület Parafónia zenekarának és egyéb tanulóinak hangszeres bemutatkozása

 

 

 

A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:

 

1. Írásbeli kérdéssor megírása a tanfolyamon hallottakról

2. Kottaírás: egy 3 szólamú dal átírása színes kottára

3. Gyakorlati ismeretek: egyszerű dal lejátszása színes kottával a módszerhez tartozó

                                     hangszeren / hangszereken

                                     3 szólamú dal betanítása

A képzés tartalma:

Modulok:

I. Zene és gyógypedagógia

II. Speciális színes kotta módszer

III. A módszer tanításának gyakorlata különböző területeken

IV. Zongoratanítás színes kotta módszerrel

 

Megszerezhető

kompetenciák:

A képzésen való részvételt követően a résztvevő:

-        képessé válik az SNI és egyéb, korábban jelzett, személyekkel való foglalkozás keretében zenei fejlesztésre és oktatásra

-        dalokat, dalos körjátékokat, magyar népi dalokat sajátítanak el

-        megtanulnak speciális színes kottát, partitúrát írni

-        megtanulnak átírni egyszerű hagyományos, ötvonalas kottát színes kottára

-        tapasztalatokat szereznek speciális hangszereken valamint zongorán való játékból a színes kotta segítségével

-        a tanfolyam végén képesek lesznek többszólamú csoportot létrehozni és azt a színes kotta módszer segítségével működtetni

-        az Egyesület Parafónia zenekarának bemutató koncertjén élményeket, tapasztalatokat gyűjthetnek további munkájukhoz

 

Képzési idő,

képzés óraszáma:

30 óra / 1 óra: 45 perc /

A képzés módszerei;

a képzés módja:

Csoportos elméleti előadások

Egyéni, ill. kiscsoportos gyakorlati oktatás

A hallgatókból alakított csoportok egymás között próbálják ki és gyakorolják az elméletben hallottakat

A tanfolyam végén értelmileg akadályozott fiatalok zenekari játékának bemutatása

Közös zenélés a tanfolyam hallgatóival

A tanfolyam folyamán minden hallgató kis füzetet kap a módszerről, kottamintával.

 

 

 

 

A résztvevők

teljesítményének

értékelése;

a teljesítés formai

és tartalmi

követelményei:

A megszerzett ismeretek, készségek és jártasságok elsajátításának ellenőrzése és értékelése írásos és gyakorlati formában. Ennek része írásbeli tesztlap kitöltése a tanultakról, 3 szólamú kotta írása a speciális módszerrel, ennek betanítása és lejátszása.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a fentiek teljesítése, valamint a tanfolyamon való 90 %-os részvétel.

A tanúsítvány minősítése: megfelelt / nem megfelelt

 

 

Sikertelen

teljesítés/kimaradás következményei:

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 %-a. Vizsgán a sikertelen teljesítés következménye: vizsgaismétlés, második sikertelenségnél a képzési program újravégzése. A pótvizsga összege 5000 Ft.

A képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Csoportlétszám:

minimum 20, maximum 35 fő

 

Személyi feltételek:

A minősített programban szereplő előadók, oktatók, trénerek.

Tárgyi feltételek:

20-35 fő oktatására alkalmas tanterem

asztalok, székek

hangszerek, kották

számítógép, kivetítő, vászon, DVD és videó lejátszásához szükséges eszközök

flipchart, színes irón

papírok, tollak, filctollak

mappa

 

A képzés költsége;

a befizetés módja:

35.000 Ft

A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről értesítést küldünk. A részvételi díjat a Kézenfogva Alapítvány számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással kérjük befizetni a képzés megkezdése előtt 8 munkanappal. A jelentkezés lemondását csak írásban, 5 nappal a képzés kezdete előtt fogadjuk el. A megjegyzés rovatba kérjük, tüntessék fel a képzés megnevezését.

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről.

 

 

A képzésre az itt letölthető jelentkezési lap visszaküldésével lehet regisztrálni.

Képzési tájékoztató letölthető itt.

További információ Sebestyén Gabriellától kérhető az 1/215-5213-as telefonszámon, vagy a sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu e-mail címen.