Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy a Kézenfogva Alapítvány honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kézenfogva Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, ho-gyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoz-tassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről. Ha az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását felkérést követően adja meg. Amennyiben regisztrál honlapunkon a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon tesszük lehetővé, mint annak megadását.
Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REN-DELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé-delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok:

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jog-szerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
• Ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a cé-lok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tu-dományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érin-tettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézke-dések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésé-vel, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („in-tegritás és bizalmas jelleg”).
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

Honlapunkon az Ön személyes adatait:

• az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasznál-juk.
• egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig har-madik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló,
a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát nincs a szervezetünknek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettsége 2018. május 25. napjától, Szervezetünk saját maga tartja nyilván az adatkezeléseit

Adatkezelő adatai:

Kézenfogva Alapítvány
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-01-0004129
Adószáma: 18050495-2-43
Képviseli: Pordán Ákos
e-mail cím: kezenfogva@kezenfogva.hu
web: www.kezenfogva.hu
Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk műkö-désével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Szervezetünk a jelen Tájékoztatóban az alábbiakban nevesített Adatfel-dolgozókat veszi igénybe. Az kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogo-sultak.

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos tájékoztatást:
IT szolgáltatás:

• sysVol Informatikai és Szolgáltató Bt.
• 1215 Budapest, Ady Endre út 108. fszt. 1.
• +36 20 5716780
office@sysvol.hu

Tárhely szolgáltatás

• Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
• 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
• +36 1 450 3060
info@kifu.gov.hu

Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

• E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
• 1106 Budapest, Fehér út 10.
• +36 30 5551100
info@ens.hu

Direkt marketing

• E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
• 1106 Budapest, Fehér út 10.
• +36 20 2220011
kapcsolat@webgalamb.hu

A Honlapunkon kezelt adatok:

1) HONLAP LÁTOGATÁSA

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatása-ink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság méré-sére, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően leg-feljebb 7 napig tárolja.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2) REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

Az adatkezelés célja: szolgáltatásaink magas színvonalú működésének biztosítása, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása honlapunkon, értesítés szervezetünk tevékenységét érintő változásokról, karbantartásról.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):
• a felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév) cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
• születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
• e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése
• telefonszáma - nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvé-tel telefonon
• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. lakhely, stb.
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

3) HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Hírekről, új akciókról, új ter-mékeinkről értesítés.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Kezelt személyes adatok köre:
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgál-tatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhe-tetlen):
• teljes név,
• születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
• e-mail cím
• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok
Az adatkezelés időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

4) ADOMÁNYOZÁS

Adományozás céljával regisztráció (a jótékonysági program keretében regisztráció)

1. Az adatkezelés általános célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolása a jótékonysági projekt támogatását szolgálja, a honlapon megva-lósuló adományozást segíti elő. Ezáltal az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő programjainak megvalósítását teszi lehetővé.

2. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

Az adatkezelés célja: Az adományozó regisztrálása, vele kapcsolattartás. Az adatkezelés elősegíti a támogatók, mint tényleges adományozók hozzájárulását az alapítvány fogyatékos emberek munkaerőpiaci elhelyezkedé-sét segítő programjaihoz. A személyes adatok kezelésének a célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése, (akár az OTP Mobil Kft. által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése és erre tekintettel az Adományozó közvetlen megkeresése.
Személyes adataik kezeléséhez az adományozók önkéntes alapon járulnak hozzá, miután az Alapítvány tevé-kenységét megismerték.

Kezelt adatok:

Potenciális adományozók esetében: vezetéknév, keresztnév, arckép, e-mail cím, telefonszám, adományozás módja, (postai adományozás esetén levelezési cím), támogatás értéke, hozzájárul-e a neve feltűntetéséhez a honlapon.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fenn-marad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
(korábbi adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-127947/2017)

4. Az adatok továbbítása

Adatkezelő az általa kezelt adatok közül a ballagó diákok vezetéknevét, keresztnevét és arcképét, valamint az adományozók esetében – az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulás esetén – azok vezetéknevét és ke-resztnevét közzéteszi a kezenfogvaballagunk.hu honlapon. Az Alapítvány ezzel ösztönöz más érdeklődőket is a jótékonysági programhoz való csatlakozásra.
A Bankkártyás adományozási lehetőséget választó adományozók alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhaszná-lók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az adatok továbbításához való hozzájárulás a ballagó diákok, törvényes képviselőik, illetve az adományozók részéről minden esetben önkéntes jellegű.

5. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül a jótékonysági programhoz csatlakozó regiszrálók előzetes tájékoztatására. Az adatok kizárólag ezután kerülnek nyilvántartásba.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nél-kül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájá-rulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésé-ről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adat-feldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

5) ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, reklamáció, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.
Kezelt személyes adatok köre:
• teljes név,
• e-mail cím
• telefonszám
• levelezési cím
• egyéb személyes üzenet
Az adatkezelés időtartama: 5 év
A honlapunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének.

Külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerző-déses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgálta-táshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC
E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Milyen Cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosítá-sával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
Analytics Cookie
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön in-formatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fej-lesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonat-kozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelen-téseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérle-tekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie
Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfele-lő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásai-ról. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:
• infórmációkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre válaszol.
• korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok haté-konysága.
Harmadik féltől származó cookie
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely né-hány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyá-sunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak mű-ködéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie
Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honla-punkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Szervezetünkkel kapcso-lattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességé-re és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgálta-tásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az eh-hez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 a regisztráció törlésével,
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájáru-lás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
 Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@kezenfogva.hu e-mail, illetve a Kézenfogva Ala-pítvány 1461 Budapest, Pf. 234. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatke-zelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncse-lekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljá-rás időtartamára megőrizni is.
 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes ada-tokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltéte-lezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban fel-hívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizo-nyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

III. EGYÉB ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
Adattovábbítás külföldre: Szervezetünk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-ság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Szerve-zetünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Szervezetünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait meg-ismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülé-sektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Szervezetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Szervezetünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

IV. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az új adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján az érintettek főbb jogai a következők:
- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés
- azok helyesbítése;
- törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
- kezelésének korlátozása;
- a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
- az adathordozhatósághoz való jog.
Adathordozhatósághoz való jog. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adato-kat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett hozzáférési joga: Az adatkezelő áttekinti a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó új szabályokat és teljesítési határidőket. Az új szabályok szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenfélekép-pen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Az általános adatvédelmi rendelet értelmében a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján az érin-tett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett vissza-vonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.
Ön az adatkezelésről
 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivé-telével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgo-zónk által – feldolgozott
 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett in-tézkedéseinkről, továbbá
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonat-kozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Szervezetünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét kö-vető 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított leg-rövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tilta-kozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvénye-sítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhe-lye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felme-rült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szervezetünket.
Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál-tatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2018. május 24.